Добродојдовте

Р.ц.мајски цвет 2010 Струга

 
 

Рекреативниот центар за деца и младинци Мајски Цвет -Струга е лоциран на самиот брег на Охридското Езеро, оддалечен 500 м од центарот на градот.

    Основната дејност на рекреативниот центар е организирање одмор и рекреација на деца и младинци, опфатени преку екскурзии, настава во природа, летување, зимување, разни кампови, семинари и друго.

   

    Сите наведени облици на работа се изведуваат според претходно изработени програми , со зацртани термини и активности, а со цел за целосно спроведување на воспитно образовната, културно-забавната, спортско-рекреативната и друга работа со децата.Тоа има позитивно влијание врз развојот надецата, способноста за договарање, почитување на разликите ,совладување на конфликтите и зацврстување на самодовербата.

Р.Ц. Мајски Цвет 2010